Stiftet i 1937 Medlem af FSKBH under DFIF www.f-u-d.dk

FUD`s Generalforsamling 2015 

Afholdes torsdag den 26. marts kl. 18.30 

Mødet holdes på Sønderjyllands Alle’ 6, 2000 Frederiksberg.

 

    Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.  

  2. Protokol(sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

  3. Beretning fra formanden.

  4. Orientering fra kampfordelere.

  5. Regnskab ved kassereren.

  6. Indkomne forslag

  7. Valg.  På valg er:

  Best. medlem og formand John Forchhammer. Genopstiller.

  Best. medlem Søren Holm. Genopstiller.

  Konstitueret Best. medlem Brian Andersen. Stiller op.

  Best.medlem for 1 år. Bestyrelsen foreslår John Mikkelsen.

  Bestyrelses- suppleant Ledig og for 1 år. Bestyrelsen foreslår Lani Bennour.

  Bestyrelses-suppleant Ledig og for 2 år. Bestyrelsen foreslår Lars P. Jensen.

  Bilagskontrollant. Bestyrelsen foreslår Erik Gemmer.

  7.a. Valg af festudvalg.

  8. evt.

                            

  1. Formanden bød velkommen, og foreslog Villy Nielsen som dirigent, og Villy Nielsen blev valgt. Villy kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Ingen ønskede protokollen læst op.
  3. For et kamps honorar, får aktive FUD-dommere en regnfrakke. FUD er stadig interesserede i nye dommere, men stopper med belønningen indtil videre. Billedgalleriet vil være klart inden turnerings-start. Kamphonoraret bliver på 123 kr. FUD kan fremover blive i disse lokaler gratis, hvis det er et en-dags-arrangement. Fødselarerne fik deres erkendtlighed, Niels Viuf modtog erkendtligheden på Ivan Holms vegne, som var fraværende pga. sygdom. Alle modtog stort bifald. Årets dommer blev Villy Nielsen.(stort bifald). Udover Ole Strøbæk mistede FUD også Jørgen Andersen(et minuts stilhed for de to elskede dommere). John Forchhammer takkede. Villy Nielsen spurgte om evt. kommentarer til beretningen, og der var ingen. Herefter blev beretningen taget til efterretning. (For supplerende oplysninger, se beretningen.)
  4. Indendørsstævnet blev afviklet på kun to dage.Villy spurgte om kommentarer. Niels Viuf fortalte, at han blev bedt om, at holde sig væk fra et stævne, og håbede ikke, at behandlingen af ham ville gentage sig over for nogen, en behandling som Niels Viuf fandt temmelig uheldig, og alle er blevet orienteret gennem mails. Sagde selv, at han aldrig har haft problemer, når han dømmer. Derfor trak han sig fra bestyrelsen i 2014. Kampfordelerens orientering blev herefter taget til efterretning. Villy roste Niels Viuf for hans indlæg.(For supplerende oplysninger de kampfordelerorientering.)
  5. Villy Nielsen måtte orientere om Jørgen Andersens bortgang, og formanden John Forchhammer måtte derfor deltage i bilagskontrollen. Bo Kragh Larsen fremlagde herefter regnskabet. Villy Nielsen roste Bo Kragh Larsen for hans gode regnskaber og orden i bilagene, hvor der aldrig har været noget at komme efter. Villy lod lige medlemmerne kigge regnskabet igennem. Niels Viuf forklarede forskellen mellem bilagskontrollant og revisorer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  6. Der var ingen forslag.
  7. Formand John Forchhammer blev genvalgt. Best.medlem Søren Holm blev genvalgt. Brian Andersen blev valgt til bestyrelsen. John Mikkelsen blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelses-suppleant for 1 år.(Lani Bennour og Mogens Høireby stillede op, og Mogens Høireby blev valgt.) Lars P. Jensen blev valgt for 2 år som bestyrelses-suppleant. Erik Gemmer blev valgt som bilagskontrollant.

7.a Til festudvalget blev John Forchhammer, Brian Andersen og Søren Holm valgt. De vil indkalde ad hoc ved behov for hjælp.

8. John Forchhammer uddelte en lille erkendtlighed til tidligere bestyrelsesmedlemmer Niels Viuf og Steen Olesen. Bo uddelte en lille erkendtlighed til dommere, som havde skaffet en dommer: Mogens Høireby, John Mikkelsen og Kasper Schultz(modtaget af Niels Viuf). Niels Viuf meddelte, at en klub, ved navn Øresund, kunne godt bruge en dommer til tre kampe. Formand John Forchhammer afsluttede med FUD hyldesten, hvorefter Villy Nielsen afsluttede generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen

Sekretær

Søren Tanggaard Holm

 

 

Bestyrelsens skriftlige beretning.

 

Dommerklubben har i dag 52 medlemmer, hvoraf 42 er aktive og 10 er passive. Desuden er der 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensøe og Jens A. Kristensen).

Torben Ågerup blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling for god og aktiv indsats.

 

2014 indkøbte FUD 2 trøjer + 1 par bukser og strømper til vore aktive dommere. Tøjet er blevet uddelt i løbet af året. Bestyrelsen henstiller til, at alle dommere fremadrettet bærer dette tøj, når man udsendes af FUD for at dømme fodboldkampe. Bestyrelsen henstiller også til at FUD’s logo er tilsyne, når man dømmer for FUD. Det vil sige, at hvis man føler, det er nødvendigt at have en ekstra trøje på, så skal dommertrøjen tages på, så den er yderst.

Endelig vil bestyrelsen minde dommerne om, at tøjet er FUD’s ejendom, så husk at levere det tilbage, hvis man vælger at ophøre med at dømme for FUD.

 

Efter introduktion af vores hjemmeside www.f-u-d.dk er der blevet udtrykt stort ønske om et billedgalleri. Dette er igangsat, og Søren påklistrer billeder med bit og byte og ikke saks og lim på hjemmesiden.

 

Vi har i de senere år lokket med en lille erkendtlighed, hvis man fandt en ny dommer, selvfølgelig helst en yngre. Denne praksis ønsker bestyrelsen at stoppe pt. Vi har i de sidste par år fået tilgang af flere yngre aktive dommere, men kampantallet er samtidigt for nedadgående, hvilket har gjort, at bestyrelsen har vurderet, at medlemstallet pt. er passende. I FUD er vi nu oppe på 22 aktive dommere under 60 år og 12 aktive dommere under 50 år. Samtidig har nogle af vore gamle kollegaer stoppet den aktive karriere.

De nye dommerkollegaer har Villy været behjælpelige med at uddanne dem som kampledere. Mens Søren og Villy har guidet dem lidt i de første kampe. Det har været en succes. Bestyrelsen har besluttet at hjælpe nogle af dem videre til at blive eksamineret dommer. Her indgår man en kontrakt, hvor FUD refunderer udgiften til kursuset, mens dommeren forpligter sig til at dømme et antal kampe for FUD. Dette har i år givet 2 nye eksaminerede dommere, som har udstået deres forpligtigelser.

 

Lige inden sommerferien måtte bestyrelsen omstrukturere sig, da 2 af bestyrelsesmedlemmerne valgte at trække sig af personlige årsager. Dette gjorde selvfølgelig, at vores kræfter og hænder blev færre. Så selvfølgelig måtte der tænkes nyt. Heldigvis var Brian, tidligere bestyrelsesmedlem, frisk, så lynhurtigt kom vi tilbage på sporet.

 

Igen i år har vi flyttet lidt rundt med hensyn til lokaler, da vores kontakter med mulighed for lav eller ingen lokaleleje er bortfaldet af forskellige årsager. Derfor har vi turneret lidt rundt for at finde et fast billigt lokale. Dette er ikke helt lykkedes endnu, men bestyrelsen arbejder på sagen, og en løsning er ved at være fundet.

 

Årets sommerfest blev igen afholdt på restaurant, Den Hvide Hest, på bakken. Dog skete der en korrigering af datoen, da den store kabale med bordbestilling med mere skulle lykkes. Selvom vi afholdt festen en uge førend annonceret på generalforsamlingen fik vi en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Til det indlagte amerikanske lotteri fik John lidt hjælp af et par unge damer. Sponsorgaverne blev igen i år urimeligt fordelt med en overvægt til ganske få personer og meget lidt til rigtig mange. MEN sådan skal det være, ellers ville det ikke have været et lotteri i FUD.

 

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalg til stegt flæsk med persillesovs i O’Learys lokaler for et lille beløb. Igen i år var stolene ved dommernes bord besat uden de store mangler. Bestyrelsen føler det nødvendigt at påpege, at vi inviteres med som gæster til årsmødet. Bestyrelsen finder det derfor ikke i orden, at enkelte har behov for at beklage sig over arrangementet. Man må tage imod det, der bliver serveret.

 

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2014 har der været en del, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer : Ivan Holm 60 år – Mogens Høierby 70 år – Johnny Madsen 70 år og Niels Erik Sørensen 85 år.

Og i 2015 inden generalforsamlingen runder Erik Gemmer 70 år.

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

 

Bestyrelsen har stadig delt kampfordeler mellem sommer og vinter (Søren har sommer og Brian har vinter).

 

Vi mistede i 2014 desværre et mange årigt medlem, da Ole Strøbæk sov stille ind efter længere tids sygdom. Ole var netop blevet 80 år. Ole blev i 1990 en del af FUD’s dommerstab. Ole var et utroligt varmt, hyggeligt og rart menneske, som altid tog sine kampe, aldrig meldte afbud til noget, medmindre, at han skulle på ferie, og så altid i god tid. 

Ole var samtidig et meget privat menneske, som elskede at cykle rundt omkring Kløvermarken, når hold udeblev, så mange i kolonihaverne må have set Ole på sin cykel ret tit. 

Ole var også kendt for sin knælange regnfrakke, når det regnede og var koldt, så selvom Ole var meget privat, så vil man altid huske hans afslappede holdning og lune humør. 

Ære være hans minde. 

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget og FUD’s dommere. 

På bestyrelsens vegne

John Forchhammer   

 

 

Kampfordelerdelerinformation udendørs 2014

 

Vi kunne desværre ikke holde til 100% dømte kampe.

Jeg tror, at vi havde omkring 8 kampe, som ikke blev dømt, og der var ingen fejl fra kampfordelernes side, hvad det angik, så det var dejligt. 1 dommer fik ikke tjekket sin opdatering, 1 dommer meldte afbud til mig, da jeg var på ferie, selvom FUD havde sendt information ud 2 gange, så alle vidste hvem som var kampfordeler i de 14 dage. 1 dommer tog fejl af datoen. I sig selv et tilfredsstillende resultat, selvom det godt nok er nogle dumme fejl.

 

Jeg har igen i år lavet en lille statistik på, hvor kampene er placeret:

2010                                    2011              2012              2013              2014              forår2015

61,8 % på Amager              52,7%            58,9%            63,5%            64,5 %           66,0 %

23,5 % i Valby                     31,5%          23,2%            22,3 %           23,8 %           27,2 %

14,8 % resten                       15,8%           18,0%            14,2 %           11,7 %             6,8 %

 

Det er stadig ingen hemmelighed, at Amager fylder meget i banefordelingen, og det er åbenbart en stærk stigende tendens, så har man ikke Amager som prioritet, så kommer man ikke til at dømme hver uge. Afbud kan dog udligne dette.

 

I 2014 dømte vi 4 stævner, COOP – Sjællandsmesterskaberne, hvor vi fik stor ros igen i år. De ændrede åbningstider for COOP-butikkerne har dog decimeret dette stævne efterhånden. Før dømte vi fra kl.08.30 – 18.00. I år 2014 var det fra kl. 09.30 – 15.00. Spørgsmålet er om dette stævne overlever på sigt? COOP har i mange år været en stor spiller i firma regi, men i 2014, så trak alle COOP hold sig fra den ordinære turnering.

 

I FB, ja, hvad skal man efterhånden sige om FB. De havde skiftet stævneledelse, så det ikke var Martin Busk, som stod for det. Undertegnede fik besked om onsdagen før stævnet, at FB skulle bruge 20 dommere til lørdagen. Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre, så det blev et sammensurium af KFD’ere og FUD’ere uden nogen reel planlægning. Personligt var jeg der kun om formiddagen, så hvordan det ellers gik, det må andre dommere uddybe.

 

FA2000 stævneledelse kører jo altid et skønt veltilrettelagt stævne med god forplejning, og igen i år var der stor ros til os, og Carl glæder sig til stævnet i år 2015.

 

Derudover havde FUD et erhvervsskolestævne, som FSKBH stod for, og det forløb også snorlige. Dommerne forstod at holde disciplinen, så det blev et rigtig godt stævne i skønt vejr.

 

I 2014 fik vi 7 nye dommere, Jesper Hjulmand og Mirza Hasanbasic, som er garvede dommere, til trods for Mirza’s unge alder, så håbet om fastholdelsen er stor. Derudover kom der en ung dommer, som undertegnede troede, havde lidt mere erfaring, end han rent faktisk havde. Vedkommende meldte sig dog ud pga. vores udbetalingspolitik, hvor vi maksimalt udbetaler honorar to gange om året. Derudover, så meldte en holdleder fra Gerresheimer(Jan F Bonde) sig under fanen, og det viste sig desværre, at Jan havde en permanet skade, som hurtigt afsluttede karrieren. Vi fik også unge Kasper Schultz ind, som heldigvis har udvist stor tålmodighed over for os, da undertegnede havde lidt miskommunikation, så Kasper kom ikke rigtig i gang i 2014, men det kommer til at ske her for foråret 2015. Tak for tålmodigheden, og undskyld det lidt rodede indtryk, som FUD efterlod. FUD lærte da også noget af det. John Forchhammer, Villy Nielsen og undertegnede snakkede sammen om de meget unge fremtidige dommere, som FUD måske ville få, og udfærdigede vi en politik, hvor dommere under 25 år, skal have et dommercertifikat(FUD er klar over, at der kan være forskel på modenhed, og dommere over 25 år heller ikke altid er modne nok, ligeså kan dommere under 25 år være modne nok, men FUD skulle sætte en grænse et sted, som FUD selv fandt fornuftigt.). I Efteråret fik vi en garvet dommer fra firmaet DHL(Søren Lindberg og en nyuddannet dommer(Lars Askengren Lundshøj), som starter i forårssæsonnen 2015. 

De fem dommere, som vi håber at fastholde er alle under 60 år, så det hjalp på vores gennemsnitsalder.

 

Fastholdelsen af unge dommere er noget, som bestyrelsen har fokus på, og FUD påregner også i 2015 og fremover, at følge nye unge dommere på 3 kampdage, og endvidere have en erfaren dommer på nabobanen i minimum en ½ sæson.

 

 En opfordring til alle dommere, som måtte have behov for det, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

 

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

 

Det plejer ikke at være undertegnede, som fortæller om indendørsturneringen, men da vores indendørskampfordeler; Brian Andersen, ikke kunne komme, så kommer her en lille ting. Både for undertegnede og fodboldudvalget må det have været et kæmpechok, fra det ene år til det andet, at opleve 83 hold blive til 51 hold, og kun 19 senior hold. Fodboldudvalget og UK’ere vil holde møde om dette. En lille glædelig ting vil jeg dog tilføje midt i denne dårlige nyhed. FUD kan nu sammen med IBBH og Laybourn Sport kalde sig indendørs-mestre for mix i FSKBH(Tak for det Michael Kofoed).

 

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FB, FA2000 og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.                                     

 

 

Søren Tanggaard Holm