Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

§ 1       Klubbens navn er FIRMA-UNIONENS DOMMERKLUB (signatur F.U.D.) og er stiftet den 1. juli 1937.

Klubben er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH) og har hovedsæde i København og derigennem tilsluttet Dansk firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)

§ 2       Klubbens formål er at samle fodbolddommerinteresserede til uddannelse som fodbolddommere såvel i teori som praksis.

§ 3       Ansøgning om optagelse i klubben er for alle, som kan godkendes af bestyrelsen.

§ 4     Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes årligt i 1. kvartal.  I tilfælde af force majeure(f.eks pandemier, orkaner m.v) skal den afholdes, når det igen er hensigtsmæssigt muligt efter de gældende indkaldelses regler.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af formand og 2-6 bestyrelsesmedlemmer.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer, sekretær og kampfordeler. Et bestyrelsesmedlem kan godt besidde mere end en post, dog kan formand og kasserer ikke være samme person.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er lovlig indvarslet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen mener dette påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom til bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal skriftlig indkaldes 10 dage før denne afholdes enten via mail eller alm. post. Samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling medsendes ”Bestyrelsens skriftlige beretning for den forgangne periode”.

Det “kritisk” gennemgåede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden dennes afholdelse.

                   Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som har betalt fuldt kontingent for det foregående år samt æres- og bestyrelsesmedlemmer, som er kontingentfrie.

§ 5     Valgperioden vil være således:

Formand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt en bilagskontrollant vælges for 2 år i ulige år årstal.

1-3 bestyrelsesmedlemmer samt en bilagskontrollant vælges for 2 år i lige årstal.

§ 6       Det årlige kontingent for aktive fastsættes på generalforsamlingen. Passive betaler ½ kontingent. Kontingentet vil blive fratrukket udbetalt dommerhonorar. ½ fratrækkes dommerhonorar for vinterturnering og det resterende fratrækkes dommerhonorar for sommerturnering. Restance ud over 6 måneder kan medføre slettelse af klubben.

          Bestyrelsen og æresmedlemmer er kontingent-fri.

          Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§7        Regnskabet kontrolleres af bilagskontrollanterne. I tilfælde af frafald kontrolleres de af formand, og dernæst næstformand.     

§8 stk 1. Tegningsregler: Den daglige drift tegnes af kassereren eller formanden. Ved den daglige drift forstås kontante indkøb, udbetaling af honorar, betaling af klubbens regninger via netbank, køb ved brug af kreditkort tilknyttet klubbens driftskonto og lignende transaktioner, hvor der ikke sker hæftelse af gæld.

Ved køb af fastinventar, IT-udstyr, tøj, rekvisitter og lignende tegnes klubben af formand eller næstformand og kassereren.

Ved stiftelse af gæld i forbindelse med lånoptag, køb af fast ejendom eller andre lignende finansielle transaktioner, f.eks. skifte af bank, skal klubben tegnes af formand eller næstformand, kassereren og et menigt bestyrelsesmedlem.

              §8 stk 2. Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9       Skulle et medlems adfærd ikke være i overensstemmelse med klubbens interesser, kan denne af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer indstilles til eksklusion, hvilket sker på førstkommende generalforsamling, såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor.

§ 10     Det er dommerens pligt at være iført det af FUD indkøbte dommertøj under ledelse af fodboldkampene. 

                    Såfremt dette ikke overholdes, kan vedkommende dommer fratages samtlige kampe inden for FSKBH.

§ 11     Udvisning af spiller(e) skal, samme dag udvisningen har fundet sted, indberettes til fodboldudvalget.

§ 12     Dommerne skal, når de ønsker deres tilgodehavende honorar udbetalt, indsende den dertil udleverede dommerliste til kampfordeleren med de kampe påført, som ønskes udbetalt. Kampfordeleren sørger derefter for det fornødne med hensyn til udbetalingen. Honoraret tilsendes dommeren gennem dommerklubbens kasserer.

Der kan dog ikke udbetales mere end, at skyldige omkostninger(kontingent m.m.) til dommerklubben kan dækkes af det resterende dommerhonorar.

§ 13   Medlemmer i restance kan ikke deltage i klubbens arrangementer.

§ 14   Opløsning af klubben kan kun finde sted på en dertil særlig indvarslet generalforsamling.

                    I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder eventuelle midler FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN (FSKBH) Fodboldafdeling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den

21.oktober 2020

FUD LOVE 2020

Del siden